Garuda Set
You are here: muonline homeGame GuideInventorySet ItemsGaruda Set
 
 
Warrior Hyon Anubis Argo
Eplete Apollo Ceto Gywen
Garuda Evis Gaia Gaion
Kantata Hera Odin  

Garuda Brass Set

Option for each set
2 Set option : Increase maximum AG +30
3 Set option : Double Damage rate 5%
4 Set option : Energy +15
Full set Options
Maximum HP +50
Increase skill attack rate+25
Increase Wizardry Damage +15%
Set Item Peices
Garuda Brass Armor (+5-10 Vit)
Garuda Brass Pants (+5-10 Vit)
Garuda Brass Gauntlets (+5-10 Vit)
Garuda Brass Boots (+5-10 Vit)
Garuda Pendant of Fire (+5-10 Str)

Garuda Armor

Item Level Defense Str Agi
+0 44 209 76
+1 47 218 79
+2 50 227 82
+3 53 236 84
+4 56 245 87
+5 59 254 90
+6 62 263 92
+7 65 272 95
+8 68 281 98
+9 71 290 101
+10 75 299 103
+11 80 308 106
+ 12 86 317 109
+ 13 93 326 111

Garuda Pants

Item Level Defense Str Agi
+0 39 200 74
+1 42 209 76
+2 46 218 79
+3 49 227 82
+4 52 236 84
+5 55 245 87
+6 58 254 90
+7 61 263 92
+8 64 272 95
+9 67 281 98
+10 72 290 101
+11 77 299 103
+ 12 83 308 106
+ 13 90 317 109

Garuda Gauntlets

Item Level Defense Str Agi
+0 28 191 71
+1 31 200 74
+2 34 209 76
+3 37 218 79
+4 40 227 82
+5 43 236 84
+6 46 245 87
+7 49 254 90
+8 52 263 92
+9 55 272 95
+10 59 281 98
+11 64 290 101
+ 12 70 299 103
+ 13 77 308 106

Garduda Boots

Item Level Defense Str Agi
+0 29 191 71
+1 32 200 74
+2 35 209 76
+3 38 218 79
+4 41 227 82
+5 44 236 84
+6 48 245 87
+7 51 254 90
+8 54 263 92
+9 57 272 95
+10 61 281 98
+11 66 290 101
+ 12 73 299 103
+ 13 80 308 106