Gywen Set
You are here: muonline homeGame GuideInventorySet ItemsGywen Set
 
 
Warrior Hyon Anubis Argo
Eplete Apollo Ceto Gywen
Garuda Evis Gaia Gaion
Kantata Hera Odin  

Gywen Guardian Set

Option for each set
2 Set option : Double damage rate +10%
3 Set option : Agility +30
4 Set option : Increase minimum attacking skill +20
5 Set option : Increase maximum attacking skill +20
Full set Options
Critical damage rate +15%
Excellent damage rate +15%
Increase critical damage +20
Increase excellent damage +20
Set Item Parts
Gywen Guardian Armor (+5-10 Vit)
Gywen Guardian Gauntlets (+5-10 Vit)
Gywen Guardian Boots (+5-10 Vit)
Gywen Silver Bow (+5-10 Agi)
Gywen Pendant of Ability

Gywen Armor

Item Level Defense Str Agi
+0 33 104 0
+1 36 111 0
+2 39 118 0
+3 42 125 0
+4 45 132 0
+5 48 140 0
+6 51 147 0
+7 54 154 0
+8 57 161 0
+9 60 168 0
+10 64 176 0
+11 69 183 0
+ 12 75 190 0
+ 13 82 197 0

Gywen Gauntlets

Item Level Defense Str Agi
+0 37 110 200
+1 40 113 207
+2 44 117 214
+3 47 120 221
+4 50 124 228
+5 53 128 236
+6 56 131 243
+7 59 135 250
+8 62 138 257
+9 65 142 264
+10 70 146 272
+11 75 149 279
+ 12 81 153 286
+ 13 88 156 293

Gywen Boots

Item Level Defense Str Agi
+0 39 112 204
+1 43 116 212
+2 46 119 219
+3 49 123 226
+4 52 126 233
+5 55 130 240
+6 58 134 248
+7 61 137 255
+8 64 141 262
+9 67 144 269
+10 72 148 276
+11 77 152 284
+ 12 83 155 291
+ 13 90 159 298

Gywen Silver Bow

Item Level Minimal
Dmg
Max
Dmg
Str Agi Attack Speed
+ 0 97 109 92 263 30
+ 1 100 112 95 272
+ 2 103 115 98 281
+ 3 106 118 101 290
+ 4 109 121 103 299
+ 5 112 124 106 308
+ 6 115 127 109 317
+ 7 118 130 111 326
+ 8 121 134 114 335
+ 9 124 137 117 344
+ 10 128 141 119 353
+ 11 133 146 122 362
+ 12 139 152 125 371
+ 13 146 159 128 380