Kantata Set
You are here: muonline homeGame GuideInventorySet ItemsKantata Set
 
 
Warrior Hyon Anubis Argo
Eplete Apollo Ceto Gywen
Garuda Evis Gaia Gaion
Kantata Hera Odin  

Kantata Plate Set

Option for each set
2 Set option : Energy +15
3 Set option : Vitality +30
4 Set option : Increase Wizardry Damage +10%
Full set Options
Strength +15
Increase skill damage +25
Excellent damage rate +10%
Increase excellent damage +20
Set Item Parts
Kantata Plate Armor (+5-10 Vit)
Kantata Plate Gauntlets (+5-10 Vit)
Kantata Plate Boots (+5-10 Vit)
Kantata Ring of Poison (+5-10 Vit)
Kantata Ring of Wind (+5-10 Agi)

Kantata Armor

Item Level Defense Str Agi
+0 55 304 0
+1 58 316 0
+2 61 328 0
+3 64 339 0
+4 67 351 0
+5 70 363 0
+6 73 374 0
+7 76 386 0
+8 79 398 0
+9 82 410 0
+10 86 421 0
+11 91 433 0
+ 12 97 445 0
+ 13 104 456 0

Kantata Gauntlets

Item Level Defense Str Agi
+0 32 281 0
+1 35 293 0
+2 38 304 0
+3 41 316 0
+4 45 328 0
+5 48 339 0
+6 51 351 0
+7 54 363 0
+8 57 374 0
+9 60 386 0
+10 64 398 0
+11 70 410 0
+ 12 76 421 0
+ 13 83 433 0

Kantata Boots

Item Level Defense Str Agi
+0 32 281 0
+1 35 293 0
+2 38 304 0
+3 41 316 0
+4 45 328 0
+5 48 339 0
+6 51 351 0
+7 54 363 0
+8 57 374 0
+9 60 386 0
+10 64 398 0
+11 70 410 0
+ 12 76 421 0
+ 13 83 433 0